Obchodné podmienky a GDPR

Reklamačný protokol nájdete tu!

Vzorový formulár nájdete tu!


Všeobecné obchodné  podmienky

 

1.  Všeobecné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky  upravujú najmä spôsob uzatrávarania kúpnych zmlúv, ako aj spôsob plnenia a  úhrady kúpnej ceny a postup kupujúceho pri odstúpení od zmluvy, pri reklamácii.

 

Predávajúci : Dušan Barláš, Gruzovce 10, 067 22 Ohradzany  Prevádzka: Lipová 1, 06601 Humenné

IČO: 10674993,  IČ DPH: SK 1020708194.   

telefón :  057 7722998 ,  mobil: 0905 382 795   Prevádzková  doba: Po- Pia 7.00- 17.00 hod. , Sob. 8.00-12.00 hod.,    email: barlas@barlas.sk  url:http:// www.barlas.sk

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove,  Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov

Kupujúci je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nakupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

 

Spotrebiteľom je fyzická osoba  alebo právnická osoba, ktorá  nakupuje tovar za iným účelom  ako na podnikanie.

 

 2.   Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

Internetová stránka www.barlas.sk neplní účel elektronického obchodu, ale je tam uvedený katalóg produktov, ktoré má predávajúci vo svojej obvyklej ponuke. Vzhľadom na to, že dostupnosť jednotlivých produktov, ako aj ich cena, sú premenlivé a závisia aj na dodávateľoch predávajúceho, je nevyhnutné, aby uzavretiu zmluvy predchádzal dopyt kupujúceho zaslaný na emailovú adresu barlas@barlas.sk , alebo cez formulár cenovej ponuky na internetovej stránke, alebo prezentovaný predávajúcemu telefonicky.

 

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy t.j. objednávku zasiela kupujúci predávajúcemu písome vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho,  alebo potvrdením cenovej ponuky  na email predávajúceho,  faxom alebo poštou. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväzná.

 

Každá objednávka  musí obsahovať tieto náležitosti:

-v prípade spotrebiteľa - meno, priezvisko,  adresu bydliska, prípadne adresu na doručenie, teletónne čislo, e-mailovú adresu.

-v prípade právnických osôb a fyzických osôb- podnikateľov - obchodné meno, adresu sídla – t.j.fakturačnú adresu,  adresu doručenia ak nie je totožná s  fakturačnou adresou,  IČO, DIČ,  IČ DPH ,

-objednávací kód alebo označenie tovaru, počet kusov tovaru,  spôsob úhrady a spôsob doručenia tovaru.

 

Predávajúci po overení dostupnosti a  termínu dodania požadovaného tovaru  odošle mailom  potvrdenie objednávky s dátumom expedície. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva.

 

3.      Cena a platobné podmienky

 

Predávajúci je platca DPH. Pre potvrdenie ceny tovaru je nutné vyžiadať cenovú ponuku. Cenu požadovaných tovarov predávajúci nahlási  telefonicky, alebo  mailom  na základe odoslanej cenovej ponuky. Cena  za tovar je stanovená vrátane 20% DPH na základe platných cenníkov  v čase  uzatvárania zmluvy, alebo na základe individuálnej cenovej ponuky, ktorá predchádza objednávke. V cene  tovaru nie je započítané prepravné .  Výška prepravného  je individuálna a je uvedená v cenovej ponuke a  v  potvrdení objednávky.   Najnižšia cena prepravného je   6,-€ s DPH .  

 

Predávajúci vystaví daňový doklad – faktúru,  ktorá je pripojená k zásielke s tovarom a slúži zároveň ako dodací list.  Kúpnu cenu  môže kupujúci zaplatiť:

-na dobierku pri doručení tovaru 

-vopred bezhotovostným prevodom na účet –  kupujúcemu bude na email odoslaná faktúra na úhradu a tovar bude odoslaný, až po prijatí platby na  bankový účet.

4.      Dodacie podmienky

 

Ak je tovar skladom, dodanie tovaru   je realizované do 1-2 pracovních dní od potvrdenia objednávky kuriérom prepravnej služby uvedenej v potvrdení objednávky.  V prípade, že tovar nie je skladom, vám dodaciu lehotu oznámime  v potvrdení objednávky.

 

Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti  tovaru, nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, za dohodnutú kúpnu cenu, je  predávajúci povinný kupujúcemu ponúknuť  náhradné  plnenie, alebo možnosť odstúpiť od zmluvy (stornovať objednávku).

 

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dodaním tovaru, pod podmienkou zaplatenia  kúpnej ceny v plnej výške.  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim.

 

Pri doručení tovaru kupujúci sa zaväzuje  skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť  zásielky a zaplatiť za objednaný tovar. V prípade poškodenia obalu je kupujúci povinný túto skutočnosť náhlásiť prepravcovi a spolu skontrolovať obsah zásielky. Ak je poškodený tovar prepravca vyhotoví záznam o poškodení tovaru, ktorý kupujúci prepošle aj predávajúcemu.  V prípade poškodenia  tovaru , odporúčame neprevziať zásielku.

 

Predávajúci sa zaväzuje dodať druh a  množstvo objednaného tovaru v  kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň potvrdenia objednávky.

 

              5.   Storno objednávky

 

Storno objednávky zo strany  kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu , kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením, alebo pred odovzdaním balíka prepravnej službe a to písomne. Ak bola zrušená objednávka vopred uhradená, suma vám bude vrátená do 15 dní od odstúpenia od zmluvy na uvedenýbankový účet.   V prípade stornovania potvrdenej objednávky predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru na objednávku, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať. Storno poplatok môže byť až do výšky 50% z celkovej ceny tovaru.

 

Storno objednávky  zo strany predávajúceho:

Predávajúci si  vyhradzuje právo zrušiť objednávku:

- ak ju nebolo možné záväzne potvrdiť,  chybne uvedené telefónne číslo, neodpovedá na emaily.

- ak tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.  V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody  o ďalšom  postupe.     

 

            6.  Odstúpenie od zmluvy

 

Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy  bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní odo dňa  prevzatia tovaru podľa zákona 102/2014 Z.z.. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ  musí odstúpenie od zmluvy oznámiť na vyplnenom formulári   predávajúcemu písomne alebo emailom najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Formulár je prílohou týchto obchodných podmienok.  Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie  emailom.

 

Predávajúci je povinný, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane prepravného, na bankový účet uvedený v odstupnom formulári.  Predávajúci má právo vrátiť platbu až po doručení a prekontrolovaní vráteného tovaru.

 

Spotrebiteľ je povinný, najneskôr do 14 dní od oznámenia odstúpenia od zmluvy, zaslať tovar predávajúcemu v originálnom a nepoškodenom balení, originál faktúru.   

Tovar je potrebné poistiť a vrátiť na adresu:

Dušan Barláš

Lipová 1

06601 Humenné

Náklady na vrátenie  tovaru predávajúcemu hradí spotrebiteľ v prípade, ak  výrobok zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom, ktorej je:

–       tovar upravený potrebám kupujúceho na jeho žiadosť

–       tovar, ktorý nie je možné vrátiť v pôvodnom stave – najmä tovar poškodený, tovar zjavne užívaný alebo čiastočne opotrebovaný

–       tovar , ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní  neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom 

       

            7.   Záručná doba

 

Na predávaný tovar , pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak, poskytujeme  zákonom  stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.  Ak je na predavanom tovare vymedzená  doba  spotreby, je doba spotreby zhodná so  záručnou dobou. Záručná doba začiná plynúť odo dňa prevzatia tovaru  kupujúcim.    Záručná doba sa predlžuje o  dobu,  počas  ktorej bol tovar v reklamačnom konaní.  V prípade výmeny tovaru za nový,  začína plynúť záručná doba nanovo od jeho prevzatia. 

 

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

–       prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením

–       používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú  svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa bežne tovar  používa

–       zásahou do tovaru neoprávnenou osobou ( neodborné úpravy alebo opravy )

–       pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu

–       v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

 

8.   Reklamačný poriadok

 

Kupujúci je povinný zásielku pred  jej prevzatím prehliadnúť tak,  aby zistil prípadné vady a poškodenia.  Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný preveriť obsah zásielky a v prípade poškodenia vyhotoví  prepravca záznam o  poškodení zásielky.  Tovar počas prepravy je poistený, preto zodpovednosť za poškodenie nesie dopravca.  Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu dodaný nový výrobok.

 

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru , za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

Reklamácie na dodané množstvo a zjavné  vady,  ktoré nebolo možné zistiť pri  preberaní , je potrebné nahlásiť do  3 dní od prevzatia zásielky písomnou formou, inak nebudú uznané.

 

Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť kupujúci vybaví reklamáciu nasledovne:

-odstráni bezplatne, včas a riadne vzniknutú vadu, alebo

-výmení tovar (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže domáhať určenia vybavenia svojej reklamácie ).

 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo ak ide o viackrát t.j. 3-krát opakovanú tú istú vadu, alebo o väčší počet (viac ako troch) rôzných  odstrániteľných vád, ktoré bránia riadnému užívaniu,  predávajúci vybaví reklamáciu výmenou tovaru za nový, alebo po dohode  za iný funkčný, rovnakých technických parametrov, alebo ak nemôže vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu za vadný tovar. 

  Ak sa reklamovaná vada nepreukáže, alebo sa preukáže, že sa nejedná o záručnú vadu, bude reklamácia zamietnutá. 

 

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

Reklamáciu dodaného tovaru je možné uplatniť  nasledovne:

- informujte nás o reklamácii e-mailom : barlas@barlas.sk, alebo telefonicky tel. 057 7783009 , mob. 0905 382795   vyplňte reklamačný protokol, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok.

- tovar vrátane príslušenstva  pošlite riadne zabalený ako balík, alebo doporučený list na našu adresu :  Dušan Barláš ,  Lipová 1, 06601 Humenné  .  Neposielajte tovar formou dobierky, takýto balík nepreberieme.

- priložte vyplnený reklamačný protokol, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok,  kde uvediete dôvod reklamácie,   Vašu adresu a telef. číslo.

- priložte doklad o kúpe reklamovaného tovaru – faktúru, doklad o zaplatení

- tovar musí byť čistý a mechanicky nepoškodený

Spiatočnú prepravu po vybavení reklamácie hradí predávajúci.

 

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovncýh dní. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená do  30 dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote.   Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo na  odstúpenie od zmluvy. Uplatnenie reklamácie začína plynuť dňom doručenia tovaru predávajúcemu.

 

Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho  telefonicky, alebo emailom a tovar s reklamačným protokolom  odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.  

 

Po  uplynutí záručnej doby,  zaniká právo na reklamáciu.

 

9.     Alternatíne riešenie sporov

 

Kupujúci – spotrebiteľ má právo   obrátiť sa  na predávajúceho emailom na  barlas@barlas.sk so žiadosťou o nápravu , ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. 

 

Ak predávajúci odpovie na jeho žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do  30 dní,  odo dňa odoslania ,  spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa  zákona č. 391/2015 Z.z.o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Návrh môže kupujúci- spotrebiteľ podať spôsobom  určeným v § 12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môže využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle  Ministerstva hospodárstva SR a  každého subjektu alternatívného riešenia sporov.Spotrebiteľ  podľa vlastného uváženia môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať v listinnej či elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

 

Subjektmi alternatívneho riešenie sporov sú v zmysle zákona o alternatívnom riešení sporov Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Slovenská obchodná inšpekcia a iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR.  Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov sa  obráti.

 

Subjekt alternatívneho riešenia sporov  môže odmietnúť návrh na alternatívne riešenie sporu, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje  20 EUR.  Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívného riešania sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Ďalšou možnosťou je podanie návrhu na začatie prostredníctvom platformy pre riešenie sporov on-line, ktorá  je dostupná na  webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index en.htm

      

            10 .    Ochrana  osobných údajov

 

Vážený kupujúci,

aby ste si mohli kúpiť tovar od nás,  potrebujeme  vaše osobné údaje.  Bezpečnosť vašich údajov a ich spracovanie vykonávame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov,  ktorým sa zrušuje smernica 95/46ES a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a  ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 

Vaše osobné údaje spracúva:

Dušan Barláš,  Gruzovce 10, 067 22 Ohradzany, prevádzka: Lipová 1, 06601 Humenné, IČO: 10674993, DIČ: 1020708194, IČ DPH: SK 1020708194 , zapísaný  v  Ž. Registri č. 702-2630 OÚ Humenné , tel.  057 7783009, 7722998 mobil 0905382795, 0907910577   (ďalej len ,,prevádzkovateľ“)

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb starších ako 16 rokov- kupujúcich (ďalej len dotknutých osôb), aby mohol  predať a doručiť tovar a plniť si  všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace  v rozsahu  : meno, priezvisko, bydlisko,  adresa dodania, email, tel. č. fakturačná adresa,  IČO, DIČ, IČ DPH . V prípade , že je  kupujúcim právnická  osoba,  spracúvame osobné údaje v  rozsahu : obchodné meno, adresa sídla, PSČ, IČO, IČ DPH, kontaktná osoba,  tel. č. a emailovú adresu.

 

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenia objednávky, zaslanie tovaru, vystavenie faktúry,  riešenie odstúpenia od  zmluvy a prípadnej reklamácie. Na tento účel  prevádzkovateľ nebude vyžadovať od dotknutej osoby  súhlas na spracovanie osobných údajov, pretože sú nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. 

 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že

-účtovné doklady -faktúry  uchováva  po dobu  10 rokov, kúpne zmluvy uchováva po dobu trvania zmluvy a po nevyuhnutný čas pre prípad uplatnenia reklamácie

-poskytuje tieto údaje  nasledovným tretím osobám: GEIS PARCEL SK,  s.r.o., TOPTRANS EU, a.s., Slovenská pošta, a.s.

-neprenáša osobné údaje do tretích krajín

-nezverejňuje osobné údaje

-získava osobné údaje v listinnej alebo elektronickej forme z písomnej objednávky.

 

Práva dotknutej osoby :

 

a)    Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 

b)    Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 

c)    Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

·        už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;

·        odvoláte svoj súhlas;

·        namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;

·        spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;

·        osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

·        ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d)    Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

·        nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;

·        spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;

·        vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;

·        namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e)    Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f)     Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

·        na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,

·        z dôvodu nášho oprávneného záujmu,

·        vytvárania zákazníckeho profilu,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

 

Ako môžete tieto práva vykonávať?

 

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť emailom na barlas@barlas.skKontaktnou osobou je Dušan Barláš.

 

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

 

Ak nie ste spokojný s tým ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email: barlas@barlas.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov,  ak si myslíte, že vaše osbné údaje spracúvame nezákone.

 

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údjov, prijali sme potrebné technické zabezpečenie serverov a webových stránok  našej firmy proti neoprávneným prístupom.

Osoby prichádzajúce do styku s osobnými údajmi sú tiež viazané mčanlivosťou. Po splnení účelu a po uplynutí doby sú vaše osobné údaje  predpísaným spôsobom zlikvidované.

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.5.2018.